Evenementenverzekering

Van een bedrijfsfeestje, een jubileum of de feestelijke opening van uw nieuwe pand: er vinden in en om uw bedrijven zo door de jaren heen heel wat evenementen plaats. U besteedt veel tijd en energie aan de organisatie van uw evenementen. Wanneer het feest niet door kan gaan, is dat al spijtig genoeg. Maar het betekent vaak ook een grote financiële strop. Om deze mogelijk hoge kosten op te vangen kunt u de evenementenverzekering afsluiten. Er kunnen zich altijd onvoorziene zaken voordoen rondom een evenement waardoor u voor hoge kosten komt te staan. Enkele voorbeelden van schade die u kunt verzekeren met een evenementenverzekering:

 • u moet het evenement afgelasten omdat een van de hoofdpersonen door ziekte of een ongeval afwezig is
 • u wordt aansprakelijk gesteld voor een persoonlijk ongeval tijdens het ongeval
 • u wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan gehuurde of geleende zaken

Corona

Corona heeft een grote impact op de evenementenbranche en dus ook op de verzekering die u voor uw evenement wenst af te sluiten. Omdat verzekeraars tijdelijk het evenement eerst willen beoordelen is het helaas niet mogelijk om direct online een verzekering af te sluiten. Heeft u een evenement en wenst u deze te verzekeren? Vul dan het offerte-aanvraagformulier in.

Verschillende dekkingen

Onkosten

Deze dekking vergoedt onkosten als het evenement tegen de wil van de verzekerde wordt onderbroken, uitgesteld of afgelast. Het gaat om kosten die al betaald zijn of nog betaald moeten worden. Er is bij deze dekking geen eigen risico. De verzekerde som van deze dekking is tijdelijk gemaximeerd tot EUR 250.000,-.

Waardevolle objecten

Verzeker u voor materiële schade of verlies van bezittingen of gehuurde zaken, tijdens het transport en op de door u aangegeven locatie. Wat de oorzaak ook is, het verlies van verzekerde objecten en schade aan deze objecten is verzekerd. Het eigen risico bedraagt EUR 250,-.

Offerte aanvragen

Ongevallen & aansprakelijkheid

Als organisator kunt u aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel en schade aan eigendommen van personen. Met de Ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking kunt u zich hiertegen verzekeren. De ongevallendekking geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers van het evenement en voor personen die de verzekering hebben afgesloten. Optioneel kunt u deelnemers en/of bezoekers meeverzekeren. Het verzekerde bedrag in geval van overlijden bedraagt EUR 5.000 en in geval van algehele blijvende invaliditeit EUR 50.000. Per gebeurtenis wordt maximaal EUR 1.250.000 uitgekeerd.

Voor de aansprakelijkheid is het eigen risico EUR 100,-. Let op: er is geen dekking voor zaken onder opzicht opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking. Als een bezoeker iets kapot maakt op de gehuurde locatie, bent u hiervoor niet verzekerd.

Extreme weersomstandigheden

Kan extreem weer uw evenement laten mislukken? Met deze dekking worden kosten vergoed als uw evenement door extreem weer uitgesteld, onderbroken of afgelast moet worden.

Extreme weersomstandigheden zijn van korte duur en gaan gepaard met stortregens en/of zware stormen. Er moet sprake zijn van:

 • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aan houdt.
 • Er moet meer dan 25mm per uur aan regen, hagel en/of sneeuw vallen in de verzekerde periode.
 • Er zijn windstoten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort), die langer dan 10 minuten aanhouden.
 • Er is lokaal of regionaal sprake van stortregens en/of zware windstoten. De minimale windkracht is 8 Beaufort.

Hierbij is de vaststelling door het hoofdstation van het KNMI of Meteo Consult dat zich het dichtst bij de locatie van het evenement bevindt, bindend.

Offerte aanvragen

Verzekeringsvragen met betrekking tot het coronavirus:

 • De onkosten door het afgelasten, onderbreken of voortijdig beëindigen van een evenement vanwege het coronavirus zijn:
  - verzekerd als u de evenementenverzekering heeft afgesloten vóór 27 februari 2020.
  - niet verzekerd als u een evenemtenverzekering heeft afgesloten vanaf 27 februari 2020.
  Het afgelasten van een evenement door het coronavirus is geen onvoorziene gebeurtenis meer. Daarom sluiten verzekeraars dit risico uit voor verzekeringen afgesloten vanaf eind februari. De onderstaande clausule is voortaan van toepassing op de onkostendekking. Klanten met een evenementenverzekering zonder dekking voor onkosten kunnen de polis annuleren als het evenement niet doorgaat. U moet dan wel aantonen dat er geen risico is gelopen.

 • Clausule die van toepassing is op nieuw afgesloten evenementenverzekeringen (vanaf 27 februari). Niet gedekt is individuele absentie of uitstellen, onderbreken of voortijdig beëindigen van het evenement in verband met het Coronavirus (zowel nationaal als internationaal) en/of in verband met (door de verantwoordelijke autoriteiten) te nemen/genomen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van de hiervoor bedoelde ziekte. Dit geldt ongeacht de mate van voorzienbaarheid van de uitbraak van de hiervoor bedoelde ziekte.

 • De maximale verzekerde som bedraagt EUR 250.000,-. Vanaf een verzekerd bedrag van € 100.000,- dient bij de offerte aanvraag een specificatie van het onkostenbedrag te worden toegevoegd.

 • De uitsluitingsclausule `epidemieën, pandemieën en besmettelijke ziekten op de rubrieken Aansprakelijkheid en Onkosten en de clausule `intrekken vergunning.

 • Op basis van de voorwaarden die de overheid sinds het coronavirus stelt aan het organiseren van evenementen, dienen wij eerst in het bezit te komen van een offerte aanvraagformulier. Naar aanleiding hiervan zullen wij het risico beoordelen en waar mogelijk een offerte uitbrengen inclusief premie.

Algemene Veelgestelde Vragen

 • De evenementenverzekering bevat de onderdelen onkosten, ongevallen- & aansprakelijkheidsdekking, waardevolle objectendekking en/of de dekking voor extreme weersomstandigheden. Deze onderdelen zijn los af te sluiten. De polisvoorwaarden kunt u downloaden (zie documenten).

 • Aon vergoedt de kosten die worden genoemd in de voorwaarden (zie documenten). Het bedrag is nooit hoger dan het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Eventuele inkomsten worden afgetrokken van dit bedrag. Aon vergoedt alleen kosten die worden gedekt door de verzekering.

 • Schade aan personen:

  Letsel en benadeling van de gezondheid van personen, al dan niet met de dood tot gevolg, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

  Schade aan zaken:

  Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden van zaken die niet het eigendom zijn van de verzekeringsnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

  Hierbij is de maximaal verzekerde som EUR 2.500.000,- per aanspraak. De duur van het evenement mag niet langer zijn dan 14 dagen (336 uur). Voor meer uitgebreide informatie, zie de voorwaarden.

 • Ja, bij de aansprakelijkheidsverzekering is het eigen risico EUR 100,- en bij de uitgebreide waardevolle objectendekking is het eigen risico EUR 250,-.

 • Nee, er is geen dekking voor zaken onder opzicht opgenomen in de aansprakelijkheidsdekking. Dus als bijvoorbeeld een bezoeker iets kapot maakt op de gehuurde locatie, bent u hiervoor niet verzekerd.

 • Extreme weersomstandigheden zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen. Er moet sprake zijn van:

  • Een weersomstandigheid die maximaal 12 uur aan houdt.
  • Er moet meer dan 25mm per uur aan regen, hagel en/of sneeuw vallen in de verzekerde periode.
  • Er zijn windstoten van meer dan 62 km per uur (17,2 meter per seconde; 8 Beaufort), die langer dan 10 minuten aanhouden.
  • Er is lokaal of regionaal sprake van stortregens en/of zware windstoten. De minimale windkracht is 8 Beaufort.
 • Bij schade bent u verplicht Aon Verzekeringen zo spoedig mogelijk in te lichten. Neem bij schade contact op met de afdeling klantenservice via , zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

 • Als er sprake is van blijvende invaliditeit bent u verplicht Aon zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 3 maanden) op de hoogte te brengen van een ongeluk.

  Om de schade te melden dient u een schadeformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de verzekeringnemer, de persoon die de verzekering heeft afgesloten. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling klantenservice via .

 • Ja, dat is mogelijk. Bij bijzonder risicovolle activeiten of een begroting voor het evenement groter dan EUR 250.000 kunt u een maatwerk-offerte aanvragen. Neemt u contact op met Aon Risk Services via  of e-mail SRE@aon.nl.

  Onder bijzonder risicovolle activeiten verstaat Aon activiteiten met een snelheidselement, professionele sportbeoefening, parapenten, parachutespringen, bungeejumpen, helikopterdropping, off-piste skiën/snowboarden en vuurwerk.

 • Ja, wij bieden aparte verzekeringen voor Oranjeverzekeringen, lees meer.

Documenten

Schade melden

Is er sprake van schade of een ongeval tijdens het evenement, of moet het evenement uitgesteld worden?

Bij schade van meer dan EUR 450,- dient u direct contact op te nemen met Aon Verzekeringen, afdeling klantenservice, via telefoonnummer  (tijdens kantooruren), zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Schadeformulier

Om schade te melden dient u een schadeaangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de organisator van het evenement. U kunt dit formulier opvragen bij de afdeling klantenservice via bovengenoemd telefoonnummer of downloaden:

download Schadeformulier Aon Evenementenverzekering

U kunt dit formulier mailen naar:

claims.nederland@aon.nl

Melden persoonlijke ongevallen

Als er zich persoonlijke ongevallen voordoen tijdens uw evenement gelden de volgende voorwaarden: in geval van overlijden dient Aon Verzekeringen hiervan binnen 48 uur telefonisch op de hoogte te worden gebracht. Bij een kans op blijvende invaliditeit dient binnen 8 dagen na het ongeval hiervan schriftelijk melding te worden gedaan.