Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid - Alternatieve-zorgverleners

Verantwoordelijk werk, serieuze aansprakelijkheid…

Werken in de gezondheidszorg is prachtig én verantwoordelijk. Hoe zorgvuldig en deskundig u ook werkt: het vraagt een verstandige dekking van uw beroepsrisico's. Daarom is er de Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die Aon voor complementair zorgverleners heeft ontwikkeld. Die beschermt u tegen de financiële gevolgen van een onverhoopte professionele vergissing. Voor u is dat een zorg minder; u kunt zich ongehinderd richten op uw werk.

Deze verzekering biedt dekking voor zowel de beroeps- én bedrijfsaansprakelijkheid, omdat beide voor uw beroep nodig zijn.

Voorwaarden:

  • Gedurende de looptijd van de verzekering is een actueel lidmaatschap vereist van een in Nederland erkende beroepsvereniging die uw werkzaamheden ondersteund.
  • Uw beroepsorganisatie/-vereniging dient te beschikken over een klachtenfunctionaris en klachtenprocedure conform de WKKGZ.
  • U dient gedurende de looptijd van de verzekering actueel diplomeert te zijn in uw vakgebied.
  • Uw bent niet BIG geregistreerd.
  • U bent werkzaam als zelfstandige en ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

Verzekerd zijn alle complementaire en alternatieve behandelmethoden en geneeswijzen in Nederland door leden van een beroepsorganisatie. Een beroepsorganisatie dient minimaal te beschikken over een klachteninstituut en waarborgen te geven over het opleidingsniveau (inclusief bijscholing e.d.) van haar leden.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De verzekering voor Bedrijfsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims in verband met materiële en/of letselschade en de gevolgen daarvan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een cliënt die tijdens een sessie door een stoel zakt. Of een medewerker die uitglijdt op een gladde vloer waarvoor niet is gewaarschuwd. Uw bedrijf is dan aansprakelijk.

Beroepsaansprakelijkheid

De verzekering voor Beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen onverhoopte kostbare fouten in uw werk als complementair zorgverlener. Deze dekt met name situaties waarin een cliënt u aansprakelijk stelt voor geleden financiële schade - in vaktaal “zuivere vermogensschade”. Het gaat dan niet om materiële en/of letselschade maar om aantasting van het financiële vermogen van uw cliënt. Een cliënt heeft bijvoorbeeld veel meer sessies gevolgd (en betaald) dan nodig was, maar is er niet beter van geworden. Of: het advies dat u hem gaf, pakt voor hem/haar financieel nadelig uit. Als uw cliënt u aansprakelijk stelt, beschermt deze verzekering u tegen de financiële gevolgen.

Uitsluitingen

1. Toezegging(en) aan patiënten inzake resultaten die specifiek het oogmerk hebben ongeneeslijke en levensbedreigende ziekten te bestrijden en/of te genezen;
2. Voor beroepsbeoefenaren ingeschreven in artikel 3 en 34 van het BIG-register geldt onderhavige verzekering slechts voor die activiteiten die worden uitgevoerd in de hoedanigheid van therapeut Natuurlijke geneeswijzen. Nadrukkelijk wordt bepaald dat handelingen die worden uitgevoerd in de hoedanigheid van BIG-geregistreerde buiten de dekking van de polis blijven.

Dekkingsgebied

Het dekkingsgebied is Nederland en wereld in geval van deelname van verzekerde(n) aan congressen, seminars en dergelijke, op voorwaarde dat de praktijk waar de omzet (door uitoefening van de beroepsactiviteiten), wordt gegenereerd zich binnen de Nederlandse landsgrenzen bevindt.

Voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft u de keuze uit een tweetal opties. Zie de verschillen hieronder bij premie en maximum verzekerde bedragen.

Cyberverzekering in combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Aon biedt ook een cyberdekking aan. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy risico’s te dekken. In combinatie met de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering betaalt u een premietoeslag van € 195,- per jaar.

VariantJaar premieBeroepsaansprakelijkheidBedrijfsaansprakelijkheid
Per aanspraak Per verzekerings­jaar Per aanspraak Per verzekerings­jaar
Optie 1 100,- 500.000,- 500.000,- 2.500.000,- 5.000.000,-
Optie 2 125,- 500.000,- 500.000,- 5.000.000,- 10.000.000,-

De genoemde premies zijn exclusief assurantiebelasting en administratiekosten.


Inlooprisico

De aansprakelijkheidsverzekering kan dekking bieden voor nog niet aan verzekerde bekende schades die voor de ingangsdatum van de verzekering werden veroorzaakt. Dit wordt het inlooprisico genoemd. De vorige polis zal in de regel geen dekking bieden voor aanspraken die worden gemeld na beëindiging van de polis. Dit risico zal eventueel verzekerd kunnen worden bij de nieuwe verzekeraar, omdat de dekking bij de vorige verzekeraar direct op de einddatum stopt. Inloop 1 jaar zonder premietoeslag indien er sprake is van een aansluitend voorliggende verzekering. Het is mogelijk de standaard termijn van 1 jaar inloop uit te breiden naar totaal 10 jaar inloop. De premie hiervoor bedraagt éénmalig 100% van de jaarpremie per zorgverlener.

Eigen risico per aanspraak
Zaakschade € 250,00
Personenschade € 250,00
Vermogensschade € 250,00

Cyberrisico

U verliest een USB-stick met cliëntgegevens. Een werk laptop wordt gestolen. Een malware-virus gijzelt uw computer. Of hackers breken in op uw bestanden en uw cliëntgegevens komen op straat te liggen. U bent als zorgverlener verplicht elk mogelijk data lek te melden. Doet u dit niet dan riskeert u hoge boetes. Het is daarom noodzakelijk dat u uw cyberveiligheid op orde heeft.

Die moderne risico’s gaan de dekkingen van traditionele (aansprakelijkheid) verzekeringen vaak ver te boven. Sommige reguliere polissen dekken weliswaar ook bepaalde ‘online’ risico’s. Maar ontstaat daarover een geschil, dan bent u voor de uitkomst sterk afhankelijk van de exacte tekst in de polis, de aard van claim en schade, en de bereidheid van de rechtbank om dekking toe te kennen.

Netwerk- en privacy-risico’s

Daarom biedt Aon nu ook specifieke cyberverzekeringen. Deze zijn ontworpen om netwerkrisico’s en privacy-risico’s te dekken, speciaal voor zorgverleners die werken met privacygevoelige data, waaronder ook uw praktijk. Dat geeft dus aanzienlijk meer zekerheid en bescherming. Deze polissen dienen als veilig vangnet en beschermen organisaties tegen de financiële gevolgen van netwerkuitval of bijvoorbeeld data-lekken.

Combineer met aansprakelijkheidsverzekering voor lagere premie

In combinatie met een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering krijgt u een flinke korting op de premie van een Cyberverzekeringspremie. U betaalt u een scherpe premie vanaf slechts €195,-.

U kunt deze verzekering hier aanvragen.