Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstand­verzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar. U heeft de keuze om een volledige rechtsbijstandverzekering af te sluiten of een verhaals- en strafrechtsbijstandverzekering voor personeel.

Verzekerden

 • De aan de school verbonden personeelsleden.

Dekkingssom

 • Ongelimiteerd per aanspraak in geval van de interne kosten van de verzekeraar;
 • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 35.000,- per geschil (EUR 25.000,- voor verhaals- en strafrechtsbijstandsverzekering).
 • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de algemene polisvoorwaarden.

Er zijn twee dekkingen mogelijk.

Verhaals- en strafrechtsbijstand

De verzekering is van kracht ten behoeve van het personeel van verzekeringnemer voor aanspraken op:

Bijstand bij verhaal van schade, zowel materieel als immaterieel, ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden voor de onder verzekeringnemer vallende school. Onder werkzaamheden mede te verstaan het komen van en het gaan naar school.
Bijstand bij procedures ten gevolge van een klacht van een ouder c.q. wettelijke vertegenwoordiger van de leerling, waaronder onder andere te verstaan bijstand bij het voeren van een procedure voor een klachtencommissie.

Volledige rechtsbijstand

De volgende zaken vallen onder de volledige rechtsbijstandverzekering:

 • Rechtsbijstand als werkgever
 • Rechtsbijstand rond het aantrekken van diensten
 • Rechtsbijstand rondom de in gebruik zijnde onroerende zaken
 • Rechtsbijstand bij conflicten over het geleverde onderwijs
 • Rechtsbijstand ten behoeve van leerkrachten
 • Rechtsbijstand ten behoeve van leerlingen
 • Incassobijstand

Dekkingsgebied

Geografisch Europa en de landen grenzend aan de Middellandse Zee.

Jaarpremie

Verhaals- en strafrechtsbijstand

EUR 0,50 per leerling.

Volledige rechtsbijstand

EUR 455,12 + EUR 1,52 per leerling.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

U kunt deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten