Computerapparatuurverzekering

Computerapparatuur met toebehoren en in gebruik ten behoeve van de administratie en voor lesdoeleinden.

Verzekerden

 • Verzekeringnemer

Verzekerd object

 • Computerapparatuur met toebehoren en in gebruik ten behoeve van de administratie en voor lesdoeleinden.

Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking. Verzekerd is onder andere schade als gevolg van:

 • Verlies of vernietiging, ten gevolge van een onvoorziene en plotselinge gebeurtenis, ongeacht of de schade is veroorzaakt door de aard of een gebrek van de verzekerde zaak.
 • De dekking is van kracht tijdens verblijf en transport in de Benelux .

Uitsluitingen

De verzekering biedt geen dekking bij schade als gevolg van:

 • Zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien;
 • Aardbeving en vulkanische uitbarsting;
 • Overstroming;
 • Instorten van gebouwen;
 • Molest;
 • Atoomkernreacties;
 • Verduistering en vermissing;
 • Opzet of met goedvinden van de verzekerde veroorzaakt;
 • Slijtage, roest, corrosie, oxidatie e.d.;
 • Beschadiging door blootstelling aan te hoge temperaturen;
 • Beschadiging of verlies als gevolg van diefstal uit niet afgesloten vervoermiddelen, tenzij tijdens laden of lossen;
 • Terrorisme.

Jaarpremie

3,00 o/oo over het verzekerde bedrag.

Eigen risico

EUR 125,- per gebeurtenis.

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten