Ongevallenverzekering

Ongevallen

Verzekering voor ongevallen van personeel waarbij een uitkering kan volgen bij invaliditeit of overlijden.

Verzekerden

  • Groep 1: Personeel dat een vast of tijdelijk dienstverband (dienstverband voor bepaalde tijd) heeft met verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de salarisadministratie van verzekeringnemer.
  • Groep 2: Leerlingen die onderwijs volgen bij verzekeringnemer en als zodanig voorkomen in de daartoe bestemde administratie.
  • Groep 3: Stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen.

Hoedanigheid

De activiteiten van verzekeringnemer zijn: het exploiteren en/of beheren van een instituut voor het geven van onderwijs in de ruimste zin, niets uitgezonderd.

Verzekerde bedragen

Optie 1 (Basis):
  • A: EUR 12.500,- In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval
  • B: EUR 50.000,- In geval van blijvende algehele invaliditeit t.g.v. een ongeval
Optie 2:
  • A: EUR 12.500,- In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval
  • B: EUR 75.000,- In geval van blijvende algehele invaliditeit t.g.v. een ongeval

Voor de Groepen 1 en 2 zijn ook ruime dekkingen op het gebied van onder andere geneeskundige en tandheelkundige kosten van toepassing.

Aanvullend

Maximum EUR 5.000.000,- per gebeurtenis. Indien ten tijde van een gebeurtenis het aantal aanwezige verzekerden zo groot is dat, uitgaande van dat aantal, genoemd maximum wordt overschreden, dan zullen de verzekerde bedragen per persoon naar evenredigheid worden verlaagd tot het maximum bedrag per gebeurtenis is bereikt.

Begunstiging

In geval van overlijden zal de uitkering geschieden aan de wettige erfgenamen van de verzekerde.
In alle andere gevallen zal een uitkering geschieden aan de verzekerde.

Groep 1

Voor Groep 1 is een 24-uurs dekking van toepassing.

Groep 2

Voor Groep 2 is de dekking van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.

Groep 3

Voor Groep 3 is een beperkte dekking van toepassing. Voor zover nodig is de dekking eveneens van kracht voor leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van en komen naar de stageplaats voor zover zij niet al zijn verzekerd onder Groep 2.

Optie 1

Jaarpremie: EUR 0,55 per leerling.

Optie 2

Jaarpremie: EUR 0,95 per leerling.


Deze premie is exclusief administratiekosten

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten