Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders van stichtingen en verenigingen lopen het risico om uit hoofde van hun functie hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld voor het privé-vermogen. De bestuurder kan door de rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld, de zgn. interne aansprakelijkheid. Deze verzekering geeft de mogelijkheid om genoemde risico's af te dekken.

Verzekerden
Alle bestuurders, commissarissen en toezichthouders zijn verzekerd. Dit geldt ook voor andere (natuurlijke) personen die bestuursactiviteiten uitvoeren. Zij hoeven niet formeel benoemd of gekozen te zijn. Ook nieuwe bestuurders en toezichthouders vallen automatisch onder de dekking.

Hoedanigheid
De persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders van de nader aan te duiden besturen van scholen voor primair- en voortgezet onderwijs.

Verzekerd bedragPremie
Optie 1: EUR 1.250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar Optie 1: EUR 0,10 per leerling – minimum EUR 950,-
Optie 2: EUR 2.500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar Optie 2: EUR 0,15 per leerling – minimum EUR 1150,-
Optie 3: EUR 5.000.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar Optie 3: EUR 0,24 per leerling – minimum EUR 2250,-

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Bijzonderheden

  • De organisatie is niet vennootschapsbelastingplichtig.
  • In het verleden is tegen de organisatie of één van de bestuurders of toezichthouders geen enige aanspraak tot schadevergoeding ingesteld.
  • Geen van de bestuurders of één van de toezichthouders zijn thans op de hoogte van de gerechtelijke stappen, fouten of omstandigheden welke zouden kunnen leiden tot een aanspraak onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
  • Een van de organisatie, één van de bestuurders of toezichthouders zijn thans betrokken in een proces, of verwacht men daarin op korte termijn te geraken.
  • De organisatie is niet minder dan twee jaar actief.
  • De organisatie is niet zonder rechtspersoonlijkheid.
  • De organisatie is niet beperkt rechtsbevoegd.
  • De organisatie heeft geen negatief eigen vermogen.
  • Gedurende de afgelopen 5 jaar gedurende 3 of meer jaar is er geen verlies geleden.
  • De organisatie heeft een balanstotaal van niet meer dan EUR 5.000.000,00
  • De aanvraag moet voorzien zijn van een recent financiële jaarverslag.
  • Geen aanspraken of omstandigheden bekend die kunnen leiden tot of de afgelopen vijf jaar hebben geleid tot een aanspraak onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
  • In de laatste 2 boekjaren mag één maal een negatief resultaat zijn voorgekomen, mits dit resultaat niet meer is dan 50% van het eigen vermogen van dat boekjaar.
  • Balanstotaal groter dan EUR 10.000.000,00 op aanvraag.

Belangrijke documenten