Veelgestelde vragen

Aansprakelijkheidsverzekering

 • Wat zijn de gebruikelijke verzekeringen om af te sluiten?

  Een aansprakelijkheidsverzekering (W.A.M.) is in ieder geval verplicht. Een Ongevallen inzittendenverzekering is geen must, maar wel een goed vangnet als het om letselschade gaat. Er wordt namelijk niet gekeken naar de schuldvraag zoals bij een aansprakelijkheidsverzekering wel het geval is. Daarnaast is het zinvol om een cascodekking af te sluiten. Het hangt van de leeftijd van de auto af of dit een beperkte of uitgebreide cascodekking (All Risks) moet worden. Ook een rechtsbijstandverzekering kan in sommige gevallen zoals bij het verhalen van schade uitkomst bieden.

  Moet je een vaste chauffeur hebben of mag iedere rijbewijsbezitter (ook niet schoolteamlid) de bus van de school rijden?

  Een ieder die een rijbewijs heeft, mag het busje besturen. Het is wel zaak dat ze op dat moment ook de papieren van het busje bij zich hebben, zoals het kentekenbewijs.

  Zijn er restricties voor het gebruik van het schoolbusje door leerkrachten?

  Nee, er zijn geen restricties.

  Zijn er restricties/problemen als blijkt dat het busje voor privé doeleinden is gebruikt (verhuizing) door personeelsleden of door ouders?

  Nee, er zijn geen restricties maar er mag geen sprake zijn van verhuur tegen betaling. Het is voor het schadeverloop echter beter om het gebruik voor dit soort bezigheden zoveel mogelijk te beperken.

  Geeft de bestaande WA al voldoende dekking tegen aansprakelijkheid?

  De aansprakelijkheidsverzekering die in het schoolpakket is opgenomen sluit schade door en met motorrijtuigen uit en geeft in dit geval dus geen dekking.

 • Het is niet aan te bevelen om alcohol op school te schenken en al helemaal niet tegen betaling. Men begeeft zich dan op het gebied van de horeca waarvoor de vereiste diploma's noodzakelijk zijn.

 • Nee, er zijn geen normen gesteld. Wel heeft de praktijk geleerd dat voldoende toezichthouders alleen voldoende toezicht bieden als er onderling duidelijke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van dat toezicht. Om een en ander te regelen, is er een protocol opgesteld door de besturenorganisaties in het onderwijs en de werkgeversorganisatie voor de zwembadbranche LCI, in samenwerking met de ministeries van VWS en OC&W. Klik hier voor het protocol.

 • De school is aansprakelijk te stellen als een schade is ontstaan als gevolg van een nalaten c.q. verwijtbare handeling door iemand die namens de school optreedt. Bij schade zal de benadeelde (bv. de ouder) moeten aantonen dat hier sprake van is.

 • Scholen dienen bij claims onder het eigen risico zelf te beoordelen of zij wel of niet tot uitkering overgaan. Als een claim onder de EUR 100,- door de verzekeraar beoordeeld zou moeten worden, hangt hier een apart kostenplaatje aan die dan de kosten van de schade hoogstwaarschijnlijk weer gaan overstijgen.

 • Dit valt niet onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. De werkgever, in dit geval de school, is aansprakelijk voor de daden van zijn werknemers.
  Aangezien de school zichzelf niet aansprakelijk kan stellen voor schade aan zijn eigendommen, is er dus geen dekking. De werkgever dient de schade in een dergelijk geval zelf te dragen (bedrijfsrisico).

 • Iedereen die voor school werkzaamheden verricht, valt op dat moment onder de dekking van de afgesloten verzekeringen.

 • Leerlingen vanaf 12 jaar kunnen overal zelfstandig naar toe fietsen. Het is niet logisch dat de school iets te verwijten valt, omdat ze geen begeleiding meesturen. Dit is ook niet gebruikelijk.

 • In de aansprakelijkheidsverzekering is een dekking opgenomen voor stageactiviteiten. Meer informatie over deze dekking.

 • Voor maatschappelijke stages gelden dezelfde regels als voor gewone stages.

 • Alle werknemers in dienst van een school, vallen onder de dekking van de verzekeringspolis. Bevoegd of onbevoegd is geen criterium; er doet zich op voorhand geen aansprakelijkheidsprobleem voor als bijvoorbeeld een Leraarondersteuner voor Basisonderwijs en Sport (LOBOS) daadwerkelijk zelfstandig,
  zonder de fysieke aanwezigheid van een bevoegde leraar, lesgeeft. Het schoolbestuur heeft wel een verantwoordelijkheid om de gevaarzetting zo klein mogelijk te houden.

 • Ouders/vrijwilligers die voor school als verkeersbrigadiers optreden, vallen in principe onder de aansprakelijkheidsverzekering van de school. Indien er echter een motorrijtuig bij betrokken is, biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking. 

 • De containers zijn geen eigendom van de school. De school moet dan ook op voorhand geen aansprakelijkheid voor de containers aanvaarden. De school is alleen aansprakelijk als een schade is ontstaan als gevolg van een nalaten c.q. verwijtbare handeling door iemand die namens de school optreedt.

 • Voor schade aan kleding etc. ontstaan tijdens een sport en/of spelsituatie kan men volgens vaste jurisprudentie een ander niet aansprakelijk stellen. Wanneer men deelneemt aan een sport en/of spel, wordt men geacht er zich bewust van te zijn dat men schade kan oplopen.

 • Een leerkracht kan in de positie komen dat hij moet handelen in het geval van een kind met een aandoening. Als er dan iets mis zou gaan, is er wel dekking. De verzekeraar is van mening dat men de morele verplichting heeft om in dergelijke situatie te handelen en iemand niet aan zijn lot over te laten.
  Een protocol opstellen is echter wel verstandig, ouders blijven natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor hun kind. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Nee, er verandert qua verzekering en dekking niets. Aangezien deze verzekering niet op naam staat, is het aantal personen niet van belang en hoeven er ook geen namen te worden opgegeven.

 • Het verschil is dat er bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aansprakelijkheid aan de orde moet zijn. De rechtsbijstandverzekering behartigt de juridische belangen van een verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt alleen de juridische kosten als de verzekeraar de gang naar de rechter noodzakelijk vindt (als het initiatief bij de klant ligt).

Cyberverzekering

 • Dekking tegen cyberrisico’s is van meerwaarde voor elke organisatie, van welke omvang dan ook, die beschikt over vertrouwelijke informatie en/of klantgegevens.

  De per 1 januari 2016 van kracht zijnde Wet Meldplicht Datalekken stelt onder andere  eisen aan het veilig bewaren van gegevens. Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming deze wet. Hiermee komen nog meer verantwoordelijkheden bij organisaties te liggen. Dit heeft tot gevolg dat organisaties een aanmerkelijk aansprakelijkheidsrisico lopen.

  Naast het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan derden, kan ook de schade die organisaties zelf lijden door cybercriminaliteit desastreus zijn. Diefstal of verlies van gevoelige informatie over leerlingen of werknemers kan iedere organisatie overkomen. Het verlies van één laptop kan al tot ernstige financiële gevolgen en reputatieschade leiden.

 • Traditionele aansprakelijkheidsverzekeringen bieden zelden dekking voor aansprakelijkheid naar aanleiding van cyberincidenten. In de regel bieden algemene aansprakelijkheidsverzekeringen alleen dekking in geval van letsel of fysieke schade. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de gevolgen van een gemaakte beroepsfout. Eigen schade is niet verzekerd.

 • Hoewel deze middelen zeker kunnen helpen schade te voorkomen of beperken, vormen ze geen garantie tegen datalekken of andere cyberincidenten. Helaas zijn er tal van voorbeelden van organisaties die het slachtoffer werden van cybercrime. Zelfs de beste antivirussoftware en de meest ervaren inhouse IT-experts konden dit niet verhinderen.

 • Ook wanneer je als organisatie gebruik maakt van externe partijen, blijf je verantwoordelijk voor de data. Zelfs als een datalek optreedt bij een externe server, rust er een aansprakelijkheidsrisico bij degene die de data bij de externe partij in beheer heeft gegeven. Een cyberverzekering blijft daarom aan te raden, ook als alle gegevens in de cloud staan opgeslagen.

 • Of gegevens nu op een eigen server worden opgeslagen of in de cloud, voor de dekking maakt dit geen verschil. In beide gevallen zijn cyberincidenten voor de volledige polislimiet verzekerd conform de dekkingsvoorwaarden, zowel voor eigen schade als voor de aansprakelijkheidsschade jegens derden.

 • Zeker niet. In samenwerking met externe partijen is een wereldwijd netwerk van specialistische dienstverleners opgezet, zoals forensische-, juridische- en cyberexperts en specialisten op het gebied van fraude en public relations. Na een cyberincident wordt bekeken welke partijen ingeschakeld moeten worden om de crisis onder controle te krijgen. Deze dienstverlening en de kosten ervan maken standaard onderdeel uit van de cyberverzekering.

Doorlopende reis- en annuleringsverzekering

 • Bij schades of calamiteiten kunt u contact opnemen met de Europeesche Hulplijn, tel + 31 20 65 15 777.

 • Waardepapieren van onverschillig welke aard zijn uitgesloten, met uitzondering van paspoorten, rijbewijzen etc. Geld is dus niet meeverzekerd.

 • Volgens de Europese regelgeving moet een kind dat jonger is dan 14 jaar een eigen reisdocument hebben als het meereist met iemand bij wie het niet in het paspoort staat bijgeschreven. Lees meer.
  Als de school aansprakelijk zou worden gesteld voor het feit dat de documenten ontbreken, is er geen dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering omdat de regelgeving willens en wetens wordt genegeerd.

Schoolongevallen

 • Ongevallen bij gebruik van een klimwand, alsmede bungy jumpen en abseilen vallen onder de schoolongevallenverzekering. Dit soort activiteiten moeten echter wel altijd onder strikte begeleiding van een bevoegd docent plaatsvinden.

 • Bestuursleden houden zich ook bezig met schoolse activiteiten en zijn als zodanig dan ook verzekerd.

 • Het verplichte eigen risico is niet verzekerd, het vrijwillig eigen risico daar bovenop wel.

Schoolverzekeringen algemeen

 • Als bestuurleden van een school in een samenwerkingsverband participeren, betekent dit dat de verzekeringen van het schoolbestuur op dat moment niet van kracht zijn. Er is namelijk sprake van twee verschillende rechtspersonen en zij dienen ieder voor zich zorg te dragen voor het afsluiten van verzekeringen.

Uitgebreide inventarisverzekering

 • Inventaris die met rijksmiddelen is aangeschaft, komt voor verantwoording van de gemeente. Inventaris die met eigen middelen is aangeschaft, valt onder de verzekering die door de school zelf is afgesloten.

 • Als de schade het gevolg is van directe blikseminslag, is er dekking. Directe blikseminslag wil zeggen aan het gebouw of in de onmiddellijke nabijheid daarvan.
  Onmiddellijke nabijheid is een ruim begrip, dus wordt aangeraden om bij twijfel de schade in te dienen.

 • Een glasverzekering valt niet standaard onder een inventaris- of gebouwenverzekering. Als er een glasverzekering is afgesloten, wordt dit normaliter bij de gebouwenverzekering gedaan. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor het verzekeren van de schoolgebouwen, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

Werkgeversaansprakelijkheid verkeersdeelnemers

 • Door uitspraken van de Hoge Raad heeft een werkgever de verplichting werknemers behoorlijk te verzekeren als zij uit hoofde van hun werk deelnemen aan het verkeer.
  Dit geldt niet alleen voor gemotoriseerd verkeer, maar ook voor overige vormen van verkeersdeelname zoals fietsers of voetgangers.