SVI-Plus

Als werkgever kunt u worden aangesproken voor (letsel)schade die uw medewerkers als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd oplopen. Uw verantwoordelijkheid gaat steeds verder. Zelfs als u niet wettelijk aansprakelijk bent voor de schade kan het zo zijn dat u gehouden bent de schade te vergoeden op basis van criteria als goed werkgeverschap of redelijkheid en billijkheid. Als het gaat om schade die ontstaat met een motorrijtuig, dan dekt uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze schade niet. Een SVI-Plus doet dat wel!

Dekking

€ 2.500.000,00 per gebeurtenis. No-claimverlies is gemaximeerd tot € 2.000,00 per gebeurtenis (alleen privé-auto's)

Deze verzekering dekt schade die voortvloeit uit een verkeersongeval waarbij medewerkers tijdens werktijd zijn betrokken, ongeacht of u als werkgever wel of niet aansprakelijk bent.

De verzekering is van kracht voor zover een gedekte gebeurtenis is ontstaan tijdens het maken van een dienstrit, uitgevoerd met het privé motorrijtuig in opdracht of op uitdrukkelijk verzoek van verzekeringnemer. De verzekering geeft recht op vergoeding van schade welke de verzekerde lijdt. Onder schade wordt verstaan letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend, evenals beschadiging of verloren gaan van met het motorrijtuig meegevoerde zaken die behoren tot de particuliere huishouding van de verzekerde.

24/7-dekking

Voor zakelijke motorrijtuigen geldt een 24/7-dekking als er met (stilzwijgende) toestemming van de werkgever gebruik van wordt gemaakt. Als een medewerker de zakelijke auto voor een privé-ritje gebruikt dan biedt de SVI-Plus dus ook in een dergelijke situatie dekking mocht er iets gebeuren.

Offerte aanvragen

Wij helpen u graag bij het maken van een offerte. U kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Telefoon: 071 - 364 31 74
E-mail: nvkl@aon.nl