Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de aansprakelijkheid van uw onderneming voor door derden geleden schade inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. De verzekering biedt dekking voor wettelijke aansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.

De dekking

De verzekering vergoedt de schade van derden in het geval dat de verzekerde aansprakelijk is voor deze schade. Voorts behandelen verzekeraars de schade namens de verzekerde en worden ook de kosten van verweer en rechtsbijstand vergoed, zelfs als u uiteindelijk niet aansprakelijk blijkt te zijn

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt uitsluitend dekking voor door derden geleden zaak- en personenschade. Er is geen dekking voor zogenaamde vermogensschade. Deze vermogensschade kan desgewenst aanvullend worden verzekerd. De verzekering sluit aan bij de risico's in uw branche.

Ontstane schade bij derden door werkzaamheden die niet geheel conform de PED-richtlijnen aan drukapparatuur van een installatie zijn uitgevoerd, valt onder de dekking. Een geruststellende gedachte. Verzekeraars mogen de claim afwijzen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid

Ook opzichtschade kan aanvullend worden verzekerd. Onder opzichtschade wordt verstaan schade aan eigendommen van derden welke onder beheer of gebruik of bewerking van de verzekerde zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud- of reparatiewerkzaamheden aan een bestaande installatie van een klant.

Wij helpen u graag bij het maken van een offerte. U kunt via de mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Telefoon: 071 - 364 31 74
E-mail: nvkl@aon.nl