WGA-ERD

Eigenrisicodrager zijn kan besparingen opleveren

Werkgevers kunnen twee keer per jaar eigenrisicodrager worden voor de WGA. De eerste twee jaren bent u wettelijk verplicht het loon van de zieke werknemers door te betalen, maar ook om hen actief te begeleiden bij reïntegratie, met als doel hen zo spoedig mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen, binnen het eigen bedrijf of daar buiten. Indien de medewerker na die twee jaar nog arbeidsongeschikt is, ontstaat recht op uitkering uit hoofde van de WGA. De meeste ondernemingen zijn publiek verzekerd voor dit risico. Dit houdt in dat arbeidsongeschikte medewerkers een uitkering krijgen van het UWV en dat de werkgever daarvoor een gedifferentieerde premie betaalt

U kunt als werkgever er ook voor kiezen dit risico voor eigen rekening te nemen, dan bent u WGA-eigen risicodrager. U kiest er dan voor de WGA-uitkeringen aan (ex)werknemers gedurende een periode van maximaal tien jaar voor eigen rekening te nemen en daarvoor een verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. U betaalt dan mogelijk een lagere premie dan bij het UWV en de verzekeraar begeleidt de arbeidsongeschikte medewerker bij reïntegratie, ook na de eerste twee ziektejaren

Goed verzekerd

Als u er vervolgens voor kiest eigen risicodrager te worden, dan bieden wij onze leden een verzekering aan met een hoge korting en uitgebreide verzekeringsvoorwaarden

Aanvraag of beëindiging loonheffing

Meer informatie?

Bel naar de Inkomensdesk op telefoonummer 088 - 810 8176 of stuur een e-mail naar: inkomendesk@aon.nl