Dekking Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp of op vergoeding van kosten die samenhangen met het oplossen van een juridisch geschil. Geschillen kunnen niet altijd in goed onderling overleg worden opgelost en dan is deskundige hulp noodzakelijk. Het zelf bekostigen van (juridische) deskundigen is, gezien de hoge kosten, voor velen niet haalbaar. Met een rechtsbijstandverzekering wordt dit financiële risico overgedragen aan de verzekeraar.

De rechtsbijstandverzekering bestaat uit een basisdekking. Deze dekking kunt u uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen.

Basisdekking

U krijgt juridische hulp:

 • bij conflicten over schade die anderen aan de verzekerde vereniging of rechtspersonen hebben toegebracht door een onrechtmatige daad;
 • bij conflicten over schade die u aan anderen heeft toegebracht en uw aansprakelijkheidsverzekering biedt geen dekking. In dat geval krijgt u juridische hulp om u hiertegen te verweren. Opgelegde boetes of schadevergoeding die u moet betalen valt niet onder de dekking;
 • bij conflicten over schade toegebracht aan werkmaterieel dat wordt gebruikt voor onderhoud van de accommodatie;
 • als u strafrechtelijk wordt vervolgd;
 • bij conflicten met uw leden;
 • bij conflicten over overeenkomsten (zoals koop, huur, onderhoud en reparatie) die u als afnemer van goederen en diensten heeft gesloten;
 • bij conflicten over uw verenigingsnaam of domeinnaam;
 • bij conflicten over onroerende zaken die de vereniging zelf gebruikt voor de uitoefening van de verzekerde activiteiten.

Voor een volledige omschrijving van de dekking kunt u de voorwaarden raadplegen waarin ook wordt vermeld wanneer u geen recht heeft op juridische hulp bijvoorbeeld als u bewust de wet heeft overtreden.

De Basisdekking geeft verder aanspraak op de volgende rechtsbijstand:

Adviesservice

Het verlenen van een juridisch advies ter zake van geschillen of rechtsproblemen waarbij verzekerde direct is betrokken. Ter zake van dezelfde aangelegenheid wordt slechts éénmaal een advies verstrekt.

Externe kostendekking

 • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
 • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de Algemene en bijzondere polisvoorwaarden.

Direct aanvragen

Franchise

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn verzoek ten minste € 400,- beloopt. Dit geldt niet voor verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Direct aanvragen

Veelgestelde vragen Rechtsbijstand

 • Nee, deze verzekering is uitsluitend bestemd voor verenigingen.

 • Nee, uitsluitend de basisdekking is verplicht. In aanvulling daarop kunt u de rubrieken naar behoefte afsluiten.

 • Het belang van uw verzoek moet minstens € 400,- bedragen anders wordt er geen rechtsbijstand verleend.

  • Bent u verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener dan geldt een maximale vergoeding van EUR 25.000,- per geschil.
  • Bent u voor het voeren van een gerechtelijke of administratieve procedure niet verplicht tot het inschakelen van een externe rechtshulpverlener? U mag dit wel doen maar dan gelden er aanvullende bepalingen aangaande verzekerde bedragen en eigen risico. Bovendien dient u wel met de verzekeraar te overleggen voordat u een keuze maakt. De aanvullende bepalingen leest u terug in de aanvullende voorwaarden.
 • Er wordt geen rechtsbijstand verleend als het geschil zich heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering. In geval van een arbeidsrechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een geschil over onteigening twaalf maanden.

  De wachttijd geldt ook voor een na de ingangsdatum van de verzekering afgesloten aanvullende dekking.

  De wachttijd geldt niet als de verzekering direct aansluit op een soortgelijke verzekering waaraan u bij voortbestaan dezelfde rechten had kunnen ontlenen.