Dekking Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een non-profit organisatie loopt u aanzienlijke risico’s. Niet alleen met het bedrijfskapitaal, maar ook met uw persoonlijk vermogen. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Ook als de fouten niet door u, maar door uw medebestuurders zijn begaan. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt u als het zover komt. Speciaal voor stichtingen en verenigingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

U bent verzekerd voor de aanspraken op uw privé-vermogen als gevolg van het daadwerkelijk of vermeend handelen (waaronder plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring) in uw hoedanigheid als bestuurder van de non-profit organisatie.

Een bestuurder is een natuurlijke persoon die op statutaire wijze is benoemd, of een persoon die zonder deel uit te maken van het bestuur krachtens statuten of besluit van de algemene vergadering voor bepaalde tijd of omstandigheden daden van bestuur verricht, alsmede een persoon die het beleid (mede) bepaalt als ware hij bestuurder.

De toenemende claimcultuur in Nederland zorgt ervoor dat de drempel om iemand aansprakelijk te stellen steeds lager wordt. Met alle risico's en kosten van dien. Zelfs indien u geen enkele blaam treft en derden u aanspreken in uw privé-vermogen op basis van een vermeende fout, bent u met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekerd tegen de juridische kosten. Hieronder vallen de redelijke en noodzakelijke honoraria, kosten en uitgaven in verband met een tegen een verzekerde ingestelde claim. Dit is wel zo'n zeker gevoel!

Direct aanvragen

Veelgestelde vragen Bestuurdersaansprakelijkheid

  • De verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van alle bestuurders van een vereniging of stichting voor door derden geleden vermogensschade als gevolg van een fout.

  • Teneinde de premiestelling zo scherp mogelijk te stellen voor een zo groot mogelijk aantal organisaties, bieden we geen dekkingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld: woningbouwcorporaties, scholen, ziekenhuizen, pensioenfondsen, zwembaden, biochemisch gerelateerde instellingen en administratiekantoren in aandelen. Een maatwerkoplossing wordt vaak gevonden neemt u contact op met Aon Verzekeringen op telefoonnummer: 088 – 810 81 72.

    Indien uw balanstotaal meer dan € 10 miljoen bedraagt kunnen wij niet direct een premie afgeven. De premies zijn in dat geval op aanvraag. 

  • De dekking is inclusief aanspraken tot vergoeding van schade wegens verzuim(en) van de verplichtingen van het niet nakomen van boekhoud- en publicatieplicht.

  • Welke limiet voor u de juiste is, is moeilijk te zeggen. Hierbij spelen zaken een rol als de hoogte van uw balanstotaal, de omvang van de verplichtingen die u aangaat en het aantal aangesloten leden. Als leidraad geldt dat een limiet van € 500.000 voldoende zal zijn indien uw balanstotaal kleiner is dan € 500.000. 

  • De getoonde premies op onze website zijn exclusief eenmalige administratiekosten en assurantiebelasting. De premie kunt u zelf eenvoudig berekenen.

  • De "gewone" aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en hen voor wie zij verantwoordelijk is tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden. De bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering verzekert de bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van door (een van) de bestuursleden gemaakte fouten.