Non-appearance

De non-appearance verzekering keert per gemiste repetitie of uitvoering een vooraf overeengekomen bedrag uit voor het niet verschijnen van de dirigent of instructeur als gevolg van ziekte, een ongeval of een aandoening.

Onder ongeval, ziekte of aandoening wordt verstaan:

Een dusdanige, uitsluitend medisch vast te stellen mate van ongeschiktheid, waardoor verzekerde als rechtstreeks gevolg van een ongeval, ziekte of aandoening niet in staat kan worden geacht zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de geplande activiteiten (repetitie of uitvoering).

Onder de dekking van de polis is onder andere uitgesloten een ongeval, ziekte of aandoening te wijten aan opzet of roekeloosheidheid van verzekerde, als gevolg van “molest” (oorlogshandelingen, onlusten en dergelijke), door of verbandhoudend met atoomkernreacties en gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen.

Er is keus uit de hierna genoemde bedragen per repetitie/optreden:

Combinatie

Verzekerd bedrag

Jaarpremie

1

EUR 25

EUR 42

2

EUR 30

EUR 50,40

3

EUR 35

EUR  63

4

EUR 45

EUR 84

5

EUR 60

EUR 105

6

EUR 70

EUR 131,25

7

EUR 80

EUR 154,35

8

EUR 90

EUR 178,50

9

EUR 115

EUR 202,65

10

EUR 125

EUR 215,25

11

EUR 140

EUR 239,40

 

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Belangrijke documenten