Exploitatiekostenverzekering

Als uw instelling stil komt te liggen na een calamiteit, blijven bepaalde vaste lasten en kosten toch doorgaan. Een exploitatiekostenverzekering biedt hiervoor uitkomst.

De verzekering dekt de exploitatiekosten (inclusief een eventueel overschot) wanneer de onderneming geheel of gedeeltelijk tot stilstand komt als gevolg van schade aan de gebouwen of inventaris door één van de genoemde schadeoorzaken. De maximale uitkeringsduur bedraagt 52 weken.

Bijzonderheden

Voor het vaststellen van het verzekerde bedrag gaan we uit van de totale exploitatiekosten over het voorafgaande kalenderjaar. Hiervoor hebben we van uw instelling een jaarrekening nodig. Voeg deze dus bij als u de verzekering aanvraagt.

U kunt de vergoeding maximaal 52 weken ontvangen. Deze verzekering biedt een zeer uitgebreide dekking aangaande als sprake is van een onderstaand voorval:

 • Brand, ontploffing, blikseminslag en schade door vliegtuigen
 • Storm (windsnelheid van ten minste 50 kilometer per uur)
 • Olie, hagel en sneeuw
 • Water
 • Het breken van aquaria
 • Het doorbreken van de geluidsbarrière
 • Rook en roet, onvoorzien uit verwarmingsinstallaties
 • Afgevallen of uitgestroomde lading
 • Paarden, vee en huisdieren, als die geen eigendom zijn van de verzekerde
 • Het omvallen van kranen of heistellingen
 • Het breken van ruiten (schade aan ruiten zelf is niet gedekt)
 • Ongeregeldheden
 • Kappen en snoeien van bomen
 • Aardverschuiving, meteoorstenen
 • Inbraak of poging daartoe
 • Overval, beroving en/of afpersing
 • Aanrijding en aanvaring Straatafzetting of afzetting van de toevoerweg te water
 • Wegvallen van de watervoorziening en/of elektrische stroomlevering

Uitsluitingen

Waarvoor biedt de verzekering geen dekking? Schade als gevolg van:

 • Hagel, sneeuw en regen, die naar binnen is gekomen door openstaande of opengebroken deuren, ramen of luiken, tenzij dit geen gevolg is van uw eigen nalatigheid
 • Overstromingen (bezwijken van dijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen)
 • Opzet of schade met goedvinden van de verzekerde
 • Molest
 • Atoomkernreacties
 • Aardbevingen of vulkanische uitbarstingen

Premie

De premie wordt berekend over de totale exploitatiekosten van voorgaand kalenderjaar. De premie geldt per jaar en is exclusief administratiekosten en 21% assurantiebelasting.

ExploitatiekostenverzekeringOptie 1Optie 2
Eigen risico € 500,- € 1000,-
Premie 0,84‰ 0,77‰

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Eigen risico

Eigen risico geldt per gebeurtenis. U kunt kiezen tussen een eigen risico van € 500,- of € 1.000,-.

U kunt een offerte voor deze verzekering aanvragen door middel van het aanvraagformulier.

Belangrijke documenten