WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Bestuurdersaansprakelijkheid

Zit u in het bestuur van een vereniging of stichting? Dan kan u uit hoofde van uw functie aansprakelijk worden gesteld. Dit kan betekenen dat eventuele schade door de vereniging of stichting op uw privévermogen wordt verhaald.

Volgens de wet is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor gemaakte fouten en voor zaken hij zakelijk verantwoordelijk is. Bij een aanspraak komt direct het eigen vermogen van een bestuurder in gevaar. De kosten in verband met dergelijke claim kunnen fors oplopen. Naast de geclaimde schade dient namelijk ook rekening gehouden te worden met proceskosten.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt een oplossing om het privévermogen van (mede)bestuurders te beschermen tegen fouten of vermeende fouten die zij in hun functie maken. Deze verzekering dekt geen zaak- of letselschade, alleen vermogensschade.

  • Een bestuurder is verzekerd voor de aanspraken op zijn privé-vermogen als gevolg van wanbeleid.
    Bij wanbeleid moet u denken aan plichtsverzuim, onachtzaamheid, vergissing, onjuiste of misleidende verklaring.
  • De ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering verzekert de organisatie en haar vertegenwoordigers tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden.
Verzekerd bedragPremie
Maximaal € 1.250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar € 950,- per jaar
Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar € 1.150,- per jaar
Maximaal € 5.000.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar Maatwerk

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Voor een verzekerd bedrag van 5M verzoeken wij u contact op te nemen met onze adviseur.

Praktijkvoorbeeld 1

De penningmeester past goed op de gelden van zijn stichting, maar in zijn enthousiasme gaat hij zo ver dat hij het positieve saldo op een risicovolle wijze gaat beleggen, namelijk tijdens de paardenrennen. Dit gaat na verloop van tijd niet goed en de vereniging stevent af op een faillissement. Niet alleen de penningmeester is nu aansprakelijk, ook de overige bestuursleden kunnen door de interne schuldeisers (de vereniging) en de externe schuldeisers (o.a. de fiscus) in hun persoonlijke vermogen worden aangesproken.

Praktijkvoorbeeld 2

Twee bestuursleden van een vereniging verhuren - buiten medeweten van hun collega- bestuurders - de kantine voor het geven van een feest. Het feest loopt uit de hand en de kantine loopt enorme schade op. Het gevolg? Een financiële strop voor de vereniging. Beide bestuursleden worden door de vereniging voor deze schade aansprakelijk gesteld.

Praktijkvoorbeeld 3

In de verwachting een subsidie voor huisvesting te ontvangen, koopt het bestuur alvast grond voor de uitbreiding van de vereniging. Het bestuur neemt ook alvast een aannemer in de arm. Achteraf blijkt dat de instelling niet voor de subsidieregeling in aanmerking komt. De aannemer kan niet worden betaald. De aannemer laat het hier niet bij zitten en schakelt een advocaat in. Deze spreekt namens hem de bestuurders persoonlijk aan voor de geleden schade.

Praktijkvoorbeeld 4

De vrijwilligers van een stichting ontvangen jarenlang een kleine vergoeding. De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als inkomen waarover de stichting inkomstenbelasting en sociale premies moet betalen. Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is - door de grote groep vrijwilligers en groot aantal jaren - de naheffing bijzonder fors. De instelling kan dit niet betalen en gaat failliet. De curator probeert het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.

Belangrijke Documenten