WBTR

Bestuurdersaansprakelijkheid voor uw vereniging of stichting? Bent u de hoogte van alle gevolgen van de WBTR voor u en uw mede bestuurders?

Bedrijfsaansprakelijkheid

Elke instelling kan ermee te maken krijgen: schadeclaims. Een cliënt die zijn been breekt door uw nalatigheid of een werknemer die onbedoeld materiële schade veroorzaakt. Om u te wapenen tegen schadeclaims, kunt u een beroep doen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Kinderopvangverzekeringen en Aon. Zo bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Voor wie?

Deze verzekering geldt voor o.a. voor het bestuur, de directie, medewerkers, stagiair(e)s en vrijwilligers die werkzaam zijn voor uw organisatie.

Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen materiële schade, letselschade en de eventuele schade die hieruit voortkomt. Hieronder vallen ook op geld waardeerbare gevolgschade en smartengeld.

Verzekerde bedragen
Maximaal € 2.500.000,- per aanspraak
Maximaal € 5.000.000,- per verzekeringsjaar

Opzichtschade

De aansprakelijkheidsverzekering van de Brancheorganisatie Kinderopvang en Aon dekt (tot een bepaald bedrag) ook materiële schade aan zaken onder opzicht. Dit zijn zaken die u in huur, bruikleen, ter bewerking, behandeling, bewaring, vervoer of om welke andere reden ook onder uw verantwoording heeft. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap dat u tijdelijk leent of huurt.

Opzichtschade aan gehuurde panden, die geëxploiteerd worden, valt niet onder deze dekking.

Verzekerde bedragen onder opzicht
Maximaal € 50.000,- per claim
Maximaal € 100.000,- per jaar

De premie wordt berekend over de exploitatiesom van uw onderneming. De hoogte van de premie is afhankelijk van de hoogte van deze som.

Premie

ExploitatiesomPremie
Minder dan € 500.000,- € 350,- per jaar
Meer dan € 500.000,- 0,35‰ over de exploitatiekosten of de omzet
met een minimum van € 350,- per jaar
  • Voor jeugdhulpverleningsinstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten gelden afwijkende polisvoorwaarden. Premiestellingen kunt u verkrijgen op aanvraag. U kunt hiervoor contact opnemen met Aon.
  • Bij gastouderprojecten geldt een toeslag van € 1,62 per kindplaats

Deze premie is exclusief eventuele administratiekosten en assurantiebelasting

Het eigen risico per aanspraak bedraagt: 
Materiële schade € 250,-
Opzichtschade € 250,-
Personenschade derden € 1.000,-
Personenschade personeel € 5.000,-*

*) Voor instellingen voor verstandelijk gehandicapten geldt een eigen risico van € 10.000,- per aanspraak.

Belangrijke documenten